20 Aralık 2015 Pazar

IPARD 2

TKDK 18 Aralık 2015 tarihinde IPARD 2 programının ilk çağrısını yaparak başvuruları almaya başladı. Peki, nedir bu IPARD 2 programı? IPARD 1 var mıydı? Varsa neden IPARD 2 ye ihtiyaç duyuldu?

Türkiye, Avrupa Birliği'ne adaylık süreci çerçevesinde, AB ile ortaklaşa olarak bazı projeler yürütmektedir. Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance) yani IPA da bu projelerden bir tanesidir.

Avrupa Birliği 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirilmiştir.

Beş bölüm halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi ve kurumsal yapılanma desteği yanı sıra çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal kalkınma olarak belirlenen yeni alanlarda katılım öncesi mali destek sağlamaktadır. Ayrıca aday ülkeler, katkı payları kısmen IPA altında finanse edilmekte olan Birlik Programlarına katılmaya devam etmektedir.

IPA Bileşenleri:
I.       Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
II.      Sınır Ötesi İşbirliği
III.     Bölgesel Kalkınma
IV.     İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
V.      Kırsal Kalkınma (IPARD)

IPA kapsamında 2007-2013 yılları itibarıyla ülkelere tahsis edilen fon yaklaşık 9.9 milyar avro tutarındadır. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan 4,8 milyar avro, nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ayrılmış durumdadır.

İşte IPARD, bahsettiğimiz bu AB projesi olan IPA'nın 5. yani kırsal kalkınma bileşenini ifade etmektedir. TKDK kurumu bu 5. bileşeni devlet adına uygulaması amacıyla kurulmuştur.

IPA-V Kırsal Kalkınma IPARD
Bileşen kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanması planlanmaktadır.
Söz konusu hibe programlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, toplam 42 ili kapsayacak şekilde uygulanması planlanmıştır.
Fonlar, Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere, tarımsal işletmeleri Birlik standartlarına yükseltmeyi amaçlayan Şubat 2008 tarihli Kırsal Kalkınma (IPARD) Programında saptanan öncelikler çerçevesinde kullandırılmaktadır.
Bu bileşende fonların kullanımına ilişkin tüm yetki AB tarafından TKDK’ya devredilmiştir. Diğer bileşenlerden farklı olarak bu bileşenden, kar amacı güden özel ve tüzel kişiler de yararlanabilmektedir.
Kırsal Kalkınma alanında 2007-2013 yılları için ayrılması öngörülen bütçe 854,6 milyon avrodur.
Bahsettiğimiz programın 1. aşaması 2013 yılında sonra ermiştir. 2014 yılından itibaren 2. dönem başlatılmıştır.

IPA II DÖNEMİ
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I. Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.
Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar  belirlenmiştir.
Programın bu dönemimde 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro’dur.
2014 - 2020 yılları arasında IPA programı altında yine IPARD 2 dönemi de başlamıştır. 18 Aralık 2015 tarihinde yapılan çağrı da bu programın ikinci döneminin ilk çağrısıdır.

16 Aralık 2015 Çarşamba

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'na başvurmak isteyen çoğu kişi, bu destekten nasıl faydalanacağı konusunda tam olarak bilgi sahibi değil. İş kurma düşüncesi olan kişiler, bu desteğe başvurmak için ilk olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. İşletmesini kurup mu desteğe başvuracak, yoksa önce desteğe başvurup sonrasında mı işletmesini açacak ? En çok bu konularda kafa karışıklıkları var. 

Oysa ilk yapılması gereken ne desteğe başvurmak ne de işletmeyi açmak. Hangi işin yapılacağı belirlendikten sonra, ilk aşamada KOSGEB'in düzenlediği ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne müracaat etmek gerekiyor. Kesinlikle ücretsiz olan bu eğitimlerden birisi başarı ile tamamlandıktan sonra, işletme açılmalı ve daha sonrasında da destek için KOSGEB'E başvurulmalıdır.

Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanmak için atmanız gereken ilk adım, verdiğim linkten kendinize en uygun eğitimi belirleyip müracaat etmenizdir.

15 Aralık 2015 Salı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme yani KOBİ, iki yüz elli kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ifade etmektedir. Ülkemizde toplam işletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ayrıca istihdamın yüzde 75,8’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,5’ini ve toplam cironun yüzde 63,3’ünü yine KOBİ’ler karşılamaktadır.
Verdiğim bu özet bilgilerle KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yerini anlatmaya çalıştım.
Rakamlardan da anlaşıldığı gibi KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin olmazsa olmazıdır. Bunun için devlet ve devlet altında oluşturulan çeşitli kurumlarla, KOBİ’ler sürekli desteklenmektedir. KOSGEB bu kurumların başında gelmektedir. Kobi Proje Destek Programı, KOSGEB’in 150000 TL üst limitle Kobileri desteklediği bir programdır.
PROGRAMIN İÇERİĞİ
Girişimcilik Destek Programı, yeni açılan işletmelerin, kuruluş aşamasındaki giderlerini karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Kobi Proje Destek Programı ise, zaten belli bir süredir belirli bir işi yapmakta olan işletmelerin, kendilerine özgü sorunlarını projelendirmeleri halinde, projelendirilen giderlerinin desteklendiği bir programdır.
PROGRAMIN AMACI
Mevcut KOBİ’lerin büyük çoğunluğu, uzun vadeli planlar yapmadan, sadece o anda üzerinde çalışılan işe yoğunlaşıyorlar. KOSGEB’in bütün programlarında ortak bir amacı var. Bu durumu değiştirmek istiyor. Uzun vadeli planları olan, projeler hazırlayan, en ufak bir belirsizlik ortamında afallamayan işletmeler yaratmak istiyor. İşlerini projeler doğrultusunda yürüten işletmelerin sağlam temeller üzerine oturacağının, herkes tarafından benimsenmesini istiyor.
Kurumsallaşmayı kısmen de olsa sağlayabilmiş olan işletmeler, bu bilince sahipler. Ama bu yolda kat edecek çok fazla yolu olan işletme sayısı da bir hayli fazla. Kobi Proje Destek Programı, işini projelerle yürütmek isteyen işletmeler için çok iyi bir fırsat.
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ
Programın süresi 3 yıldır. Proje süresi 6-24 ay arasındadır. 24 ay içinde bitirilemeyen projelere, talep edilmesi halinde 12 aylık ek süre tanınmaktadır. Destek üst limiti 150000 TL’dir. Proje destek oranı, 1. ve 2. bölgelerde yer alan şehirler için yüzde 50, 3,4,5 ve 6. bölgelerdeki şehirler için ise yüzde 60'tır . Yani 150000 TL’lik desteğin tamamının alınabilmesi için, 1. ve 2. bölgelerde 300000 TL’lik, 3,4,5 ve 6. bölgelerde ise 250000 TL'lik bir yatırım yapmak gerekmektedir. İşletmelerin yaptıkları yatırımın, büyümeyi ve daha çok geliri beraberinde getireceğini düşündüğümüz zaman, bana göre bu rakamlar gayet iyi seviyelerdedir.
Bu projeye başvuru yapacak olan işletmelerin, üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bu program kapsamında nelerin desteklendiğinden önce nelerin desteklenmediğini söylemek istiyorum. Arsa, bina, inşaat, tadilat, vergi, sosyal güvenlik primleri, enerji ve su giderleri, kira ve finansman giderleri bu program kapsamında desteklenmemektedir.
Gelelim şimdi nelerin desteklendiğine. Makine-Teçhizat, Hammadde, Malzeme, Personel, Yazılım ve Hizmet başlıkları altında destek sağlanmaktadır.
Bu başlıklar altında yapılacak olan harcamalar, başlangıçta kuruma sunulan proje başvuru formunda belirtilecektir. Sonrasında, harcamalar yapıldığı zaman, ilgili harcamaya ait fatura ya da fatura yerine geçecek herhangi bir belge, kuruma tebliğ edilerek destek talebinde bulunulacaktır. Kurumun, yapılan harcamayı onaylaması durumda da destek işletmeye aktarılacaktır.
Son olarak birkaç ayrıntı daha paylaşmam gerekirse, bu programdan, bir işletme aynı anda sadece bir proje ile faydalanabilmektedir. Başvuru aşamasında sunulan proje üzerinde, proje süreci boyunca sadece bir defa revizyon yapılabilmektedir.14 Aralık 2015 Pazartesi

Ve beklenen haber açıklandı. KOSGEB'in vermiş olduğu girişimcilik hibe desteği, 50000 TL'ye yükseltildi. 70000 TL'lik kredi desteği de 100000 TL'ye çıkartıldı. Kendi işini kurmak isteyenler için gerçekten iyi bir fırsat. Bir önceki linkte paylaştığım yazıda, bu destekten faydalanmak için neler yapılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.Rakamlar değişmiş olsa da süreç hala aynı. 3000 TL, 15000 TL, 12000 TL olarak üç ayrı destek başlığında toplam 30000 TL olan destek, 5000 TL işletme kuruluş desteği, 25000 TL makine, teçhizat, ofis desteği, 20000 TL işletme giderleri desteği olmak üzere toplam 50000 TL olacak şekilde değiştirildi.

En fazla merak edilen destek programı hakkında açıklayıcı bir yazı.Girişimcilik Destek Programı